Krupa + Suhas :: Pithi, GrahaShanti, & Garba

[ Vendor Love ]

  • Hair & Makeup  :: Nisha Amin & Sonal Pandya
  • Mehndi/Henna  ::  Sohina Desai
  • Priest  ::  Vipul Jani

RANDERY_Grahashanti_Pithi_01 RANDERY_Grahashanti_Pithi_02 RANDERY_Grahashanti_Pithi_03 RANDERY_Grahashanti_Pithi_04 RANDERY_Grahashanti_Pithi_05 RANDERY_Grahashanti_Pithi_06 RANDERY_Grahashanti_Pithi_07 RANDERY_Grahashanti_Pithi_08 RANDERY_Grahashanti_Pithi_09 RANDERY_Grahashanti_Pithi_10 RANDERY_Grahashanti_Pithi_12RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_14RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_13

 

RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_15

RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_16

RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_17

RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_18RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_18.1

RANDERY_Garba_Side_Braid_Hairstyle_19